Regulamin korzystania z Usługi "Chatbot Solfinity"

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Chatbot Solfinity” świadczonej drogą elektroniczną, tj. programu komputerowego pełniącego rolę wirtualnego asystenta, działającego pod adresem https://solfinity.pl/pl/serwis-hypon.

2. Usługodawcą jest Solfinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-310, przy ul. Staniewickiej 5, KRS: 0000789029, NIP: 5242567894, REGON: 140455462, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2. Hypontech – spółka SUZHOU HYPONTECH CO., LTD. z siedzibą w Suzhou, Chin

3. Usługa chatbot – usługa „Chatbot Solfinity” świadczona drogą elektroniczną. 

4. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, składająca zamówienie w ramach charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą rejestrowaną w bazie elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy też elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) . Przy czym Użytkownik i/lub osoba występująca w imieniu Użytkownika musi posiadać uprawnienia energetyczne, tj. świadectwo kwalifikacyjne, zezwalające na wykonywanie prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych. 

5. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Usługi „Chatbot Solfinity”.

6. Polityka Prywatności - dokument dostępny pod adresem https://solfinity.pl/pl/content/18-regulamin-platformy opisujący między innymi zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

7. Solfinity – właściciel platformy B2B znajdującej się pod adresem https://solfinity.pl/pl/sklep, tj. Solfinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

§3 Zasady korzystania z Usługi Chatbot

1.  Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi Chatbot, jest:

 1. akceptacja Regulaminu oraz zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, które zostały określone w Polityce Prywatności; oraz
 2. podanie danych identyfikacyjnych Użytkownika i numeru seryjnego urządzenia Hypontech, który został zakupiony u Solfinity.

2. Po usunięciu historii konwersacji, Użytkownik zobowiązany będzie ponownie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, oraz zaakceptować ich postanowienia.

3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik może wybrać inną drogę kontaktu z Solfinity, która zostanie każdorazowo wskazana w oknie konwersacji. 

4. Usługa Chatbot Solfinity umożliwia prowadzenie zautomatyzowanej konwersacji w języku polskim w czasie rzeczywistym, wedle zaprogramowanej ścieżki, podczas której wyświetla pytania oraz informacje o charakterze instrukcyjnym o produktach marki Hypontech.

5. Usługa Chatbot Solfinity nie jest przeznaczona do prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Solfinity, składania oświadczeń czy zapytań mających na celu zmianę lub weryfikację zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Solfinity jakiejkolwiek umowy.

6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie poprzez usunięcie konwersacji. W celu usunięcia konwersacji należy przesłać żądanie na adres poczty elektronicznej [email protected]. W takim przypadku Użytkownik straci możliwość przeczytania historycznych wiadomości.

§4 Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 1. Połączenie z internetem: wymagane;
 2. Preferowana przeglądarka: dowolna;
 3. Wtyczki do przeglądarki: brak;
 4. Pliki Cookie: informacje o sesji użytkownika;
 5. Skrypt Javascript: wymagany;
 6. Procesor: dowolony;
 7. Pamięć operacyjna: dowolna;
 8. Grafika: 640x480;
 9. Karta dźwiękowa: nie wymagana;
 10. Preferowany system operacyjny: dowolny.

2. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Użytkownik, może pobrać opłatę zgodnie z obowiązującą u niego taryfą.

§5 Odpowiedzialność i zobowiązania

1. Użytkownik w ramach Usługi Chatbot podaje poprawne oraz zgodne z prawdą dane i informacje.

2. Instrukcje udzielane przez Usługę Chatbot wymagają szczególnej wiedzy na temat przepisów i zasad BHP, a także eksploatacji urządzeń energetycznych. Solfinity nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała oraz wszelkie szkody majątkowe powstałe z powodu napraw lub konserwacji podejmowanych przez osoby nieposiadające kwalifikacji lub uprawnień, jak również nieprzestrzegające zasad BHP. Solfinity nie ponosi odpowiedzialności za czynności lub zaniechania Użytkownika, w tym będące wynikiem ewentualnych błędów w przekazanych informacjach za pośrednictwem Usługi Chatbot, a także za szkody poniesione przez Użytkownika, w szczególności spowodowane pośrednio lub bezpośrednio użyciem, niemożliwością użycia lub błędnym działaniem Usługi Chatbot. 

3. Przedstawiane treści stanowią wyłącznie sugestię lub informację przekazaną w oparciu o przekazane informacje lub zapytanie przez Użytkownika i nie mogą być traktowane jako wiążące lub ostateczne. Przed podjęciem czynności Użytkownik każdorazowo powinien uwzględnić powyższe okoliczności.

4. Solfinity dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, pełnej i ciągłej dostępności Usługi Chatbot, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za jej dostępność.

5. Solfinity jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności Usługi Chatbot wynikających z przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych lub awarii, za których funkcjonowanie Solfinity nie ponosi odpowiedzialności.

6. Zabronione jest korzystanie z Usługi Chatbot w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpływać negatywnie na Solfinity, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, dostarczanie treści dyskryminujących, uznanych powszechnie za obelżywe, naruszających obowiązujące polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

7. W przypadku przekazania treści bezprawnych Solfinity nie ponosi odpowiedzialności za treść ani poprawność danych oraz informacji podanych przez Użytkownika.

 

§6 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje dotyczące sposobu realizacji Usługi Chatbot pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

2. Solfinity ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

3. W opisie reklamacji powinny znajdować się okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych Użytkownika.

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Solfinity powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

§7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Chatbot Solfinity jest Solfinity.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu rozmowy z wirtualnym asystentem.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników Chatbot Solfinity są dostępne w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://solfinity.pl/pl/content/28-polityka-prywatnosci jak i dostępnej przy pierwszym uruchomieniu Chatbota.

§8 Postanowienia końcowe

.1. 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2024 r.

2. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikom przy pierwszym uruchomieniu Usługi Chatbot oraz na stronie internetowej pod adresem https://solfinity.pl/pl/content/51-regulamin-z-korzystania-z-chatbota

3. Solfinity może dokonać zmiany Regulaminu w celu poprawy jakości Usługi Chatbot pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Użytkowników. Aktualizacje regulaminu dostępne będą na stronie internetowej https://solfinity.pl/pl/content/51-regulamin-z-korzystania-z-chatbota Zmiana Regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi Chatbot w każdym czasie. Solfinity zastrzega sobie prawo do całkowitego zakończenia świadczenia Usługi Chatbot w dowolnym czasie.

4. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy prawa polskiego. pdf.pngPobierz w formacie pdf