Polityka prywatności Solfinity

Dane osobowe, których Administratorem jest Solfinity sp. z o.o. sp.k. w Warszawie przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO”).

Usługi świadczone przez Solfinity sp. z o.o. sp.k. w ramach Serwisu oraz Platformy B2B prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych:

 1. Użytkowników Serwisu solfinity.pl;
 2. klientów Platformy B2B Solfinity;
 3. pracowników i współpracowników naszych klientów i kontrahentów;
 4. uczestników szkoleń;
 5. osób kontaktujących się z Administratorem mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator;
 6. kandydatów do pracy;
 7. subskrybentów newslettera;
 8. pochodzących z monitoringu wizyjnego obejmującego teren zakładu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny zgodnie z art. 13-14 RODO i nie stanowi źródła obowiązków dla osób, których dane dotyczą.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: Solfinity sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Staniewicka 5 Hala DC2, 03-310 Warszawa, NIP: 5242567894, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000789029.

Kontakt z Administratorem

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres e-mail: [email protected]

2. Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres korespondencyjny: Staniewicka 5 Hala DC2, 03-310 Warszawa

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

1. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z charakteru relacji pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą.

2. Każda z tych relacji została opisana w oddzielnie, poniżej, aby łatwiej było Państwu znaleźć odpowiednie dla siebie zapisy.

Użytkownicy Serwisu i social media

1. Administrator przetwarza dane użytkowników Serwisu, tj. osób odwiedzających Serwis solfinity.pl.

2. Dane przetwarzane o Użytkownikach to dane pochodzące z plików cookie. Nie wszystkie dane stanowią dane osobowe. Dane o użytkownikach Serwisu nie zawierają informacji dotyczących tożsamości użytkownika i nie umożliwiają ustalenia tożsamości przez Solfinity. Jednak wszystkie dane pozyskiwane z plików cookie przez Solfinity są objęte ich ochroną.

3. Dane z plików cookie są przetwarzane w następujących celach:

 1. zapewnienie odpowiedniego działania Serwisu, tj. otwierania się poszczególnych podstron, zawartości Serwisu, zapamiętywania języka, w którym użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu stosowane są odpowiednie pliki cookie, które mogą zawierać informacje m.in. o ogólnej lokalizacji użytkownika (informacja o kraju korzystania z Serwisu), rodzaju urządzenia (np. komputer, urządzenie mobilne), przeglądarki, z której użytkownik korzysta do odwiedzin w Serwisie, systemu operacyjnego. Są to standardowe informacje niezbędne do zapewnienia poprawnego działania Serwisu i są pozyskiwane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie, w jakim stanowią one dane osobowe.

4. Administrator przetwarza również informacje z plików cookie w celu prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu oraz umożliwienie dopasowywania go do potrzeb użytkowników Serwisu

5. Ponadto, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane z plików cookie mogą być przetwarzane w celu stosowania marketingu spersonalizowanego w Serwisie, tj. Wyświetlania treści w Serwisie, które prawdopodobnie znajdują się w obszarze zainteresowań użytkownika; oraz stosowania marketingu retargetowanego przez dostawców platform social media (np.. Facebook / Meta, Instagram) oraz Google. W tym celu Administrator przetwarza informacje o aktywności użytkowników w Serwisie, o tym, jakim treściom użytkownik poświęcał czas w Serwisie, z którymi treściami użytkownik zapoznawał się w Serwisie. W Solfinity następuje opracowanie ogólnego rysu zainteresowań użytkownika, który następnie jest stosowany do wyboru treści proponowanych użytkownikowi. Działania te stanowią profilowanie proste użytkownika. Podstawą do dokonywania przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie, w jakim dane te stanowią dane osobowe).

6. Serwis zawiera wtyczki do social media, np. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok. Jeżeli użytkownik korzysta z social media lub wtyczek, dostawcy platform społecznościowych mogą pozyskiwać dane o użytkownikach Serwisu i wykorzystywać je do świadczenia własnych usług lub innych celów własnych. Każdy użytkownik social media powinien zapoznać się polityką prywatności danego portalu social media.

7. Jeżeli użytkownik jest aktywny w sieci kontaktów Solfinity w social media, np. obserwuje fanpage, profil Solfinity, zamieszcza komentarze, wówczas Solfinity przetwarza dane osobowe użytkownika social media w celu prowadzenia swojego fanpage oraz aktywności Solfinity w social media. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. działania promocyjne marki i produktów Solfinity, zgodnie z regulaminem danej platformy social media.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, obsługą mailingu, marketingiem, kancelaria prawna, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

9. W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostarczania spersonalizowanych reklam w social media – dane kontaktowe oraz informacje o potencjalnych zainteresowaniach będą ujawniane portalom społecznościowym dostarczającym narzędzia i usługi, np. Facebook/Meta, Youtube (Google).

10. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane są przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

11. W sytuacji, gdy osoba wyraziła zgodę na stosowanie cookies marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyczyszczenia plików cookie.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody lub w związku z aktywnością w social media jest dobrowolne.

14. Szczegóły dotyczące stosowania plików cookie w Serwisie znajdują się w Polityce Cookies Solfinity dostępnej w Serwisie.

Klienci i Kontrahenci

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe klienta i kontrahenta będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w następujących celach:

 1. niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wypełniania obowiązków względem organów podatkowych i obowiązków rachunkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu, a także zarządzania itneraktywnymi programami typu chatbot w obrębie Serwisu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z treścią zapytania, załatwiania spraw;
 4. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 5. obsługi procesu składanych reklamacji, roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny);
 6. w celu kierowania naszych materiałów promocyjnych drogą tradycyjną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing własnych produktów i usług;

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, obsługą mailingu, marketingiem, kancelaria prawna, podmioty realizujące gwarancję, rękojmię, ubezpieczenie towaru, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

3. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy, a także do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej oraz przez czas wskazany w przepisach rachunkowych. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego, standardowy okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w tym celu wynosi do 6 lat. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane są przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego i rachunkowego. Jeżeli odmówisz podania swoich danych niezbędnych do zapewnienia przez nas zgodności z prawem, nie będziemy mogli nawiązać stosunku prawnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub korzystania ze swoich praw.

Klienci Platformy B2B

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta Platformy B2B w następujących celach:

 1. niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy);
 2. obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny);
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 4. udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu, a także zarządzania interaktywnymi programami typu chatbot w obrębie Serwisu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią;
 5. wypełniania obowiązków względem organów podatkowych oraz obowiązków rachunkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 6. prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Platformy B2B oraz umożliwienie dopasowywania go do potrzeb klientów Platformy B2B;
 7. pozyskiwanie innych informacji ze stosowanych plików cookies w celach marketingowych (np. badanie, w jaki sposób dany użytkownik korzysta z naszej strony www, jakie treści zawarte na naszej stronie preferuje, jakie są jego potencjalne zainteresowania) – wyłącznie w zakresie, w jakim jest to uregulowane w naszej Polityce cookies dostępnej tutaj: Solfinity - Polityka Cookies. Nie każde informacje pozyskiwane z plików cookies stanowią dane osobowe, lecz w zakresie, w jakim mogą one być uznawane za dane osobowe, podstawą przetwarzania danych będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies – zgodnie z naszą Polityką cookies.

2. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w social media na naszych profilach, kanałach – w celu prowadzenia naszych Fanpage, kanałów w social media zgodnie z regulaminami platform społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez klienta Platformy B2B.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, obsługą mailingu, marketingiem, kancelaria prawna, podmioty realizujące gwarancję, rękojmię, ubezpieczenie towaru, będące operatorami usług płatności drogą elektroniczną, kurierom, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy dane przetwarzać dane przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. W zakresie złożonej reklamacji będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu jej rozpatrzenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń i/lub obrony praw - do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego i rachunkowego. Jeżeli odmówisz podania swoich danych niezbędnych do zapewnienia przez nas zgodności z prawem, nie będziemy mogli nawiązać stosunku prawnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Pracownicy i współpracownicy naszych klientów i kontrahentów

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe pracowników i współpracowników klientów i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umowy, której stroną jest podmiot, dla którego pracuje, bądź z którą współpracuje taka osoba, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, jakim jest umożliwienie kontaktowania się między stronami umowy w celu jej realizacji).

2. W takiej sytuacji dane otrzymaliśmy bezpośrednio od pracownika lub współpracownika lub od jego pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje.

3. Zakres danych jakie posiadamy to: imię, nazwisko, służbowy telefon i adres e-mail, stanowisko, miejsce pracy / współpracy, służbowe inne dane teleadresowe, treść korespondencji oraz informacje o realizowanej współpracy, w tym składanych zamówieniach.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, kancelaria prawna, podmioty realizujące gwarancję, rękojmię, ubezpieczenie towaru a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem, którego Państwo reprezentują lub z ramienia którego działają.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uczestnicy szkoleń

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników szkoleń w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy na usługę szkoleniową tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy;
 2. wypełniania obowiązków względem organów podatkowych i obowiązków rachunkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, wykładowcy, kancelaria prawna, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

3. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy, a także do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i obowiązków rachunkowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego i rachunkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych niezbędnych do zapewnienia przez nas zgodności z prawem, nie będziesz mógł uczestniczyć w szkoleniu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Osoby kontaktujące się z Administratorem mailowo, telefonicznie, poprzez
formularz kontaktowy oraz osoby, z którymi kontaktuje się Administrator

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na pytania, w tym kontaktowania mailowo, telefonicznie w tym celu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej;
 2. nawiązania współpracy bezpośrednio z taką osobą lub pracodawcą/podmiotem, który taka osoba reprezentuje, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

2. Powyższe cele i podstawy dotyczą osób, które kontaktują się z Solfinity sp. z o.o. sp.k. w Warszawie w jakiejkolwiek sprawie, a nie są kontrahentem, klientem, uczestnikiem szkolenia ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Solfinity sp. z o.o. sp. k. w Warszawie (telefonicznie oraz mailowo) kontaktuje się z taką osobą w jakiejkolwiek sprawie.

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy, która jest przedmiotem zapytania, kontaktu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po tym czasie Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Kandydaci do pracy

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego (oceny kwalifikacji, zdolności, umiejętności na dane stanowisko, wyboru najlepszej osoby do naszego zespołu), na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą);
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny administratora, w tym wynikający przede wszystkim z art. 221 § 1 Kodeksu pracy);
 3. art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych w zakresie dokumentów nie wymaganych przepisami prawa, ale podanych przez Ciebie w tych dokumentach);
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest możliwość sprawdzenia Twoich umiejętności, kompetencji - w zakresie danych przekazanych nam podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

2. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia, w tym podmiotom świadczącym usługi związane obsługą procesu rekrutacji, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

3. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.

Subskrybenci newslettera oraz odbiorcy marketingu telefonicznego

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe subskrybentów newslettera oraz osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu drogą telefoniczną w celu przesyłania treści na temat działalności Administratora, w tym na temat swoich produktów, usług, promocji, szkoleń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego (odpowiednio).

2. Wysyłka newslettera drogą mailową lub marketingowy kontakt telefoniczny dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną lub zamówi informację handlową poprzez subskrypcję newslettera lub w celach marketingowych, na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub numer telefonu, którego dotyczy zgoda wyrażona zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, obsługą mailingu, marketingiem, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub do zakończenia wydawania newslettera albo do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: do cofnięcia zgody, dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku chęci otrzymywania newslettera lub informacji marketingowych drogą telefoniczną.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe (wizerunek) osób przebywających na terenie zakładu objętego monitoringiem (klienci, kontrahenci, goście, pracownicy, współpracownicy, uczestnicy szkolenia) w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie objętym monitoringiem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest chęć zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz mienia.

2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Przechowujemy dane osobowe przez okres 3 miesięcy do dnia rejestracji, w przypadku zaś, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, po tym okresie, w razie konieczności przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych lub przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

1. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2. Nie zawsze powierzenie lub udostępnienie danych osobowych następuje do wszystkich wymienionych odbiorców. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

3. W związku z tym, iż Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Ads, Google Suite, Google Search Console, Google Doubleclick, Facebook Pixel, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekazywanie danych osobowych do USA jest możliwe wyłącznie po wdrożeniu odpowiednich środków ochrony zgodnie z RODO oraz decyzjami i wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Czas przetwarzania danych osobowych

1. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.

2. Dokładny czas przetwarzania danych znajdziecie Państwo w poszczególnych klauzulach informacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych;
 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 4. wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

2. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

Źródło danych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskuje on co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje osoba fizyczna.

2. Obowiązek podania danych osobowych lub brak takiego obowiązku jest także uzależniony od relacji jaką ma osoba, której dane dotyczą z Administratorem, a także danego procesu w ramach tej relacji.

Postanowienia końcowe

1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.

2. Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce dnia 10.05.2024.


pdf.pngPobierz w formacie pdf

 


pdf.pngPobierz w formacie pdf