Regulamin serwisu Solfinity.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady korzystania z serwisu internetowego solfinity.pl
  2. rodzaje i zakres usług udostępnianych w serwisie internetowym solfinity.pl
  3. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, przy czym szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Solfinity w Serwisie zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka prywatności,
  4. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie,
  5. tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.
 2. Niniejszym Regulamin nie dotyczy działalności Platformy B2B, która świadczy usługi na podstawie odrębnego Regulaminu Platformy B2B Solfinity.
 3. Administratorem Serwisu jest Solfinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-310, przy ul. Staniewickiej 5, KRS: 0000789029, NIP: 5242567894, REGON: 140455462, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  1. telefonicznie pod numerem: +48 22 42 88 777
  2. mailowo pod adresem: [email protected]
  3. listownie i osobiście pod adresem: Solfinity sp. z o.o. sp.k. Prologis Park Warsaw II, Hala ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa.

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego solfinity.pl
 2. Serwis - oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem solfinity.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.
 4. Platforma B2B lub Sklep - internetowa platforma sprzedażowa B2B dostępna pod adresem solfinity.pl, działająca na podstawie odrębnego Regulaminu Platformy B2B Solfinity;
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą rejestrowaną w bazie elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy też elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), składająca zamówienie na Platformie B2B w ramach charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 6. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Platformy B2B.
 7. Dane Osobowe - oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 8. Administrator - Solfinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-310, przy ul. Staniewickiej 5, KRS: 0000789029, NIP: 5242567894, REGON: 140455462, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
 10. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała; szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików Cookie w Serwisie, w tym na Platformie B2B, zawiera Polityka Cookies Serwisu dostępna pod linkiem: Polityka cookies.
 11. Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych np. Serwisu.

§3 Wymogi prawne

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie na stronie głównej Serwisu.
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: solfinity.pl lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5 i ust.6.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
 6. Wszystkie ceny i informacje handlowe znajdujące się w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§4 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. Połączenie z Internetem: wymagane;
  2. Preferowana przeglądarka: dowolna;
  3. Wtyczki do przeglądarki: brak;
  4. Pliki Cookie: informacje o sesji użytkownika;
  5. Skrypt Javascript: wymagany;
  6. Procesor: dowolny;
  7. Pamięć operacyjna: dowolna;
  8. Grafika: 640×480;
  9. Karta dźwiękowa: nie wymagana;
  10. Preferowany system operacyjny: dowolny.

§ 5 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Usługi Newsletter.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu. Treści zamieszczone w Serwisie, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane (dalej jako „Treści”) są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w zakresie korzystania z Treści na potrzeby prowadzenia Serwisu. Żaden fragment Treści publikowany w Serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Administratora.

§ 6 Zasady świadczenia Usług

 1. Administrator będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje Usług:
  1. Udostępnianie Treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje handlowe, informacje o produktach, informacje o producentach, szkoleniach, informacje o projektowaniu, informacje zawarte na blogu, dane kontaktowe itp.
  2. Udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora,
  3. Newsletter,
  4. Konto Klienta - świadczone na podstawie odrębnego Regulaminu Platformy B2B Solfinity
  5. Linki,
  6. Wtyczki,
  7. Inne Usługi dostępne w Serwisie.
 2. Administrator może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych Usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 3. Administrator Serwisu może dodawać kolejne Usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.
 4. Wtyczki to niewielkie narzędzia dostawców social media stosowane w celu umożliwienia przejścia bezpośrednio z danej strony internetowej do fanpage, kanału podmiotu, który je zamieszcza, w wybranych przez siebie social media.
  1. Administrator korzysta z wtyczek Facebook oraz Linkedin. Niewykluczone, że wykaz social media dostępnych za pomocą Wtyczek będzie rozszerzany.
  2. Klikając w wybrana wtyczkę, Użytkownik może wyświetlić Fanpage Administratora na wybranym portalu społecznościowym.
  3. Administrator zapewnia wyłącznie zamieszczenie wtyczek w Serwisie. Administrator nie decyduje o sposobach działania wtyczek oraz dokonywaniu innych działa za ich pomocą przez portale społecznościowe.
  4. Korzystając z wtyczek, Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityka prywatności danego portalu społecznościowego oraz zwrócić szczególną uwagę na informacje o pozyskiwaniu informacji za pomocą Cookies stosowanych za pomocą wtyczek.
  5. Korzystanie z wtyczek następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybraną wtyczkę.
 5. Serwis zawiera link do Platformy B2B oraz może zawierać Linki do innych domen. Serwis świadczy wyłącznie Usługę zamieszczania linków na swoich stronach internetowych. W najdalej idącym zakresie dopuszczalnym prawem Serwis w żaden sposób nie odpowiada za treści publikowane przez podmioty trzecie.
  1. W zakresie, w jakim Linki prowadzą do innych stron i domen Administratora, Administrator nie odpowiada za treści, dostępność, inne dane, materiały lub narzędzia dostępne lub stosowane pod danym linkiem przez podmioty trzecie.
  2. Usługa Linków polega wyłącznie na zamieszczaniu linków na stronie internetowej Serwisu.
  3. Korzystanie z Linków następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybrany Link.
 6. Newsletter to Usługa polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Treści w postaci indywidualnej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  1. Aby korzystać z Usługi Newslettera, należy:
  2. wypełnić odpowiednie pole zamówienia Newslettera
  3. wypełnić deklarację zgody na dostarczanie Newslettera.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Administratora.
  5. Umowa na świadczenie Usługi Newslettera zostaje rozwiązana z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera w każdej chwili, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej
  6. Użytkownikowi w ramach usługi Newsletter.
  7. Umowa oświadczenie Usługi Newsletter może być rozwiązana przez Usługobiorcę bez podania przyczyny w każdym czasie.
 7. Usługa Konto Klienta dostępna jest wyłącznie dla Przedsiębiorców i świadczona jest na podstawie odrębnego Regulaminu Platformy B2B Solfinity.

§ 7 Zarządzanie treścią w Serwisie

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych Treści.

§ 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. W celu świadczenia Usług w Serwisie, Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności:
  1. Dane Użytkowników korzystających z Usługi Newsletter;
  2. Dane Użytkowników pochodzące z plików Cookie;
  3. Dane osób składających Reklamacje.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dokłada szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności.
 4. Zasady stosowania plików Cookie w Serwisie zostały określone w Polityce Cookies.

§ 9 Ochrona własności intelektualnej

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest Solfinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-310, przy ul. Staniewickiej 5, KRS: 0000789029, NIP: 5242567894, REGON: 140455462, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Solfinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-310, przy ul. Staniewickiej 5, KRS: 0000789029, NIP: 5242567894, REGON: 140455462, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie: solfinity.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Administratora. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).
 5. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu.
 6. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.

§ 10 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Formularz reklamacyjny - serwis i przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres [email protected].
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi, jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu mające związek ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku, Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Przepisy dotyczące konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


  pdf.pngPobierz w formacie pdf