REGULAMIN PLATFORMY B2B SOLFINITY

(dedykowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców z wyłączeniem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem usprawnienia współpracy pomiędzy klientem, a Solfinity sp. z o.o. Sp. k. jako Sprzedawcą, wprowadzono do użytku platformę wspierającą proces dokonywania zamówień. Niniejsza platforma ma na celu ułatwienie dokonywania zakupu produktów oraz wsparcie procesu zakupowego, a dedykowana jest klientom dokonującym zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem wprowadzenia niniejszego regulaminu jest określenie warunków sprzedaży produktów oferowanych przez Solfinity Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem platformy zakupowej B2B.

2. Podmiotem prowadzącym platformę B2B pod adresem solfinity.pl jest Solfinity Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-310, przy ul. Staniewickiej 5, KRS: 0000789029, NIP: 5242567894, REGON: 140455462, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej SOLFINITY lub „Sprzedawcą”.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Adres zamówienia - adres na jaki ma być dostarczone zamówienie, którym może być adres siedziby Klienta albo inny adres, w tym adres końcowego odbiorcy (klienta Klienta);

2. Dane Osobowe - oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

4. Klient - Przedsiębiorca, który zarejestrował się na platformie B2B solfinity.pl z użyciem unikalnego hasła i loginu;

5. Konto Klienta - podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

6. Login Klienta (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta;

7. Odbiorca - Klient lub inna osoba wskazana przez Klienta odbierająca dostarczone zamówienie;

8. Opiekun Klienta - pracownik lub współpracownik Solfinity upoważniony do obsługi Klienta, kontaktu z nim oraz przyjmowania i procedowania reklamacji składanych przez Klienta;

9. Okres Współpracy lub Współpraca - czas przez jaki zarejestrowany Klient będzie czynnym użytkownikiem Platformy B2B i będzie dokonywał zamówień;

10. Platforma B2B lub Sklep - internetowa platforma sprzedażowa B2B dostępna pod adresem solfinity.pl, której właścicielem i zarządcą jest Solfinity;

11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, składająca zamówienie w ramach charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą rejestrowaną w bazie elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy też elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);

12. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

13. Sprzedawca lub Solfinity - właściciel platformy B2B - Solfinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-310, przy ul. Staniewickiej 5, KRS: 0000789029, NIP: 5242567894, REGON: 140455462, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

14. Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Solfinity na stronie internetowej Sklepu;

15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Solfinity, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy B2B określające rodzaj, liczbę i cenę produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Solfinity świadczy usługi z zakresu sprzedaży komponentów do instalacji fotowoltaicznych, wsparcia merytorycznego w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych oraz serwisowania systemów solarnych.

2. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookies.

3. Korzystanie z Platformy B2B i składanie Zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. Aby dokonać zakupów w Sklepie należy dokonać Rejestracji (wypełnić formularz rejestracyjny w panelu rejestracyjnym).

4. Warunkiem rejestracji i założenia Konta Klienta jest posiadanie statusu Przedsiębiorcy oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie.

5. W przypadku, gdy dany podmiot nie jest Przedsiębiorcą zgodnie z niniejszym Regulaminem, Solfinity odmawia Rejestracji. W procesie Rejestracji możliwe jest automatyczne pobranie danych Przedsiębiorcy z bazy elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

6. Login i Hasło do Konta Klienta ustanawiane są przy Rejestracji, mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. W przypadku udostępnienia Loginu i Hasła podmiotom nieuprawnionym, Klient poniesie pełną odpowiedzialność za ewentualne działania tych podmiotów na Platformie B2B. 

7. Klient nie może przenieść Konta Klienta na inne osoby. W przypadku udostępnienia Konta Klienta osobie trzeciej, Klient robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Nawet w przypadku, jeżeli udostępnienie Konta Klienta innej osobie było niezawinione przez Klienta, o ile powstało z przyczyn nie leżących po stronie Solfinity, Klient odpowiada za działania osób, które zdobyły dostęp do jego Konta Klienta jak za działania własne, przede wszystkim, zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Solfinity przez te osoby. 

8. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Solfinity o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy Rejestracji.

9. Po zweryfikowaniu danych przez Solfinity, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca Rejestrację Konta Klienta. 

10. Aktywacja Konta Klienta dokonywana jest przez dział obsługi klienta, bez uczestnictwa Klienta. Po aktywacji Klient jest informowany przez Solfinity za pośrednictwem poczty elektronicznej, że Konto Klienta jest aktywne. 

11. Solfinity zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta Klienta bez podania przyczyny.

12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta Klienta lub poczty elektronicznej w tym za działania wszelkich osób, które z przyczyn nie leżących po stronie Solfinity uzyskały dostęp do Konta Klienta lub jego poczty elektronicznej, poprzez którą komunikuje się z Solfinity. 

13. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu, Solfinity poinformuje Klienta o możliwości zablokowania jego Konta Klienta. Jeśli Klient nie podejmie działań mających na celu naprawienie zaistniałej sytuacji w terminie wskazanym przez Solfinity, Solfinity zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta.

15. Odblokowanie Konta Klienta będzie możliwe wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku do Solfinity zawierającego deklarację przestrzegania zapisów Regulaminu. Ostateczna decyzja należeć będzie wyłącznie do Solfinity, niezależnie od spełnienia ww. warunków przez Klienta.

16. W celu prawidłowego korzystania z - Platformy B2B, Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 1. Połączenie z Internetem: wymagane,
 2. Preferowana przeglądarka: dowolna, 
 3. Wtyczki do przeglądarki: brak, 
 4. Pliki Cookie: informacje o sesji użytkownika 
 5. Javascript: wymagany, 
 6. Procesor: dowolny, 
 7. Pamięć operacyjna: dowolna, 
 8. Grafika: 640×480, 
 9. Karta dźwiękowa: nie wymagana, 
 10. Preferowany system operacyjny: dowolny.

PRODUKTY I CENNIKI

1. Platforma B2B przedstawia pełen asortyment produktów sprzedawanych przez Solfinity z pełnym opisem i danymi technicznymi, ze wskazaniem czy produkt jest dostępny oraz jaka jest jego cena w chwili przeglądania oferty.

2. Solfinity zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania lub wycofania ze sprzedaży wybranych produktów bez podawania przyczyny takich działań.

3. Podane ceny są cenami netto obowiązującymi dla Klienta. Wszelkie dodatkowe rabaty, upusty i oferty specjalne ustalane są indywidualnie i odejmowane od ceny widocznej w Platformie B2B.

4. Oferowane przez Solfinity produkty oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Solfinity zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.

6. Solfinity nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność produktów.

7. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące w momencie ich akceptacji przez Solfinity. 

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie może być złożone wyłącznie przez Klientów zarejestrowanych po aktywacji Konta Klienta.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość złożonego Zamówienia – Solfinity nie weryfikuje poprawności adresu do wysyłki ani doboru produktów.

4. Zamówienie może być złożone tylko poprzez dodanie kolejnych produktów do koszyka, a następnie zaakceptowanie dokonanego wyboru i zatwierdzenie Zamówienia.

5. Klient odpowiada za poprawność adresu do wysyłki – w przypadku podania złego adresu lub nieodebraniu towaru, pełną odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie jego złożenia na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Potwierdzenie to jest wiążące dla Klienta - nie oznacza jednak przekazania Zamówienia do realizacji. Klient może w każdej chwili sprawdzić na Koncie Klienta status swojego Zamówienia.

7. Akceptacja Zamówienia przez Solfinity jest równoznaczna:

 1. W przypadku przedpłaty - z otrzymaniem wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji Zamówienia z fakturą ProForma, z zastrzeżeniem, że dopiero po jej opłaceniu i zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Solfinity, Zamówienie jest przekazywane do realizacji
 2. W przypadku płatności z odroczonym terminem płatności po uprzednim ustaleniu z Solfinity warunków współpracy - po otrzymaniu wiadomości email zawierającej potwierdzenie realizacji Zamówienia
 3. W przypadku odbioru osobistego - z otrzymaniem wiadomości email zawierającej potwierdzenie realizacji Zamówienia i zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Solfinity.

8. Solfinity zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania Zamówienia bez podawania przyczyny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy Klient ma przeterminowane płatności wobec Solfinity lub przekroczy limit udzielonego mu przez Solfinity kredytu kupieckiego. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Solfinity.

9. Zamówienie niezaakceptowane przez Solfinity w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, uznaje się za odrzucone.

DOSTAWA I ODBIÓR

1. Dostawa produktu według Zamówień Klienta będzie realizowana na adres wskazany w Zamówieniu. Po indywidualnym ustaleniu z Solfinity, możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie firmy: ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa.

2. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszt ten jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT. W przypadku nieskutecznej realizacji dostawy z winy Klienta, Klient ponosi również koszty zwrotu przesyłki do Solfinity.

3. Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki od przewoźnika, co potwierdzone zostaje podpisem Klienta, Pracownika Klienta lub innej osoby upoważnionej na liście przewozowym lub innym dokumencie przewoźnika dołączonym do towaru.

4. Klient dokonuje kontroli dostarczonego towaru - wszelkie braki ilościowe i jakościowe winny być zgłaszane Solfinity w drodze reklamacji (patrz: Zasady Zgłaszania Niezgodności w Dostawie).

5. Wybór przewoźnika do dostarczenia przesyłki należy do Solfinity i jest zależny od wielkości przesyłki.

6. W momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi przechodzi na niego ryzyko uszkodzenia lub utraty przesyłki oraz ewentualnego opóźnienia w dostawie.

7. W przypadku opóźnienia w przewozie, Solfinity deklaruje podjęcie niezbędnych kroków w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia z przewoźnikiem oraz weryfikację możliwości pokrycia przez przewoźnika roszczeń wynikających z opóźnienia zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe.

8. Solfinity w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane siłą wyższą, tj. zdarzeniami, które nie mogły być przewidziane oraz niezależne od Solfinity, uniemożliwiające wykonanie Zamówienia w części lub całości na stałe lub przez pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu wymaganej staranności m.in.:

 1. klęski żywiołowe, tym pożar, trzęsienie ziemi, powodzie, wichury oraz inne trudne warunki atmosferyczne, a także
 2. akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, blokady, embargo,
 3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne
 4. inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, blokady dróg,
 5. ogólnoświatowe kryzysy, pandemia, epidemia i spowodowane nimi braki.

PŁATNOŚCI

1. Solfinity oświadcza, że wystawia faktury VAT.

2. Płatności mogą być realizowane w następujących formach:

 1. przedpłata na podane w fakturze proforma konto bankowe,
 2. przelew (odroczony termin płatności).
 3. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4. 944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 30052344 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Solfinity potwierdzenia realizacji Zamówienia oraz wpłynięciu środków na rachunek bankowy Solfinity);
 4. płatnościami online za pośrednictwem zewnętrznego systemu PayNow. Podmiotem świadczącym obsługę w zakresie płatności online kartami jest "Blue Media S.A." Dostępne formy płatności: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)
 5. mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

3. Forma płatności ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i może ulec zmianie w dowolnym momencie trwania współpracy – na wniosek Klienta lub decyzją Solfinity.

4. Klienci nieposiadający odroczonego terminu płatności, dokonują płatności w formie przedpłaty lub odbierają produkt za pobraniem.

5. Klient, który w co najmniej 3 (słownie: trzech) Zamówieniach zakupił od Solfinity towar na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) w okresie ostatnich 12 miesięcy, może złożyć wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego. Solfinity rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie i zdecyduje o wysokości limitu kredytu oraz terminie płatności.

6. Solfinity zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania kredytu kupieckiego oraz odroczonego terminu płatności bez podawania przyczyny.

7. Każdy Klient działający na zasadzie odroczonego terminu płatności ma warunki współpracy ustalane indywidualnie z Solfinity.

8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury wysyłane będą na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Poprzez zaakceptowanie warunków Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu Klienta.

POUFNOŚĆ ORAZ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących warunków współpracy z Solfinity, a w szczególności handlowych, finansowych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji uzyskanych w trakcie trwania współpracy („Informacje poufne”).

2. Klient zobowiązuje się do nieujawniania i nieudostępniania Informacji poufnych osobom trzecim, a także do ich należytego zabezpieczenia i ochrony przed takim ujawnieniem lub udostępnieniem. Obowiązek zachowania poufności wiąże Klienta niezależnie od sposobu bądź źródła pozyskania lub przekazania Informacji poufnych oraz ich formy.

3. Nie stanowią Informacji poufnych informacje, które:

 1. są publicznie znane,
 2. w dacie ich ujawnienia przez Solfinity lub otrzymania od Solfinity były już znane Klientowi bez obowiązku zachowania poufności,
 3. muszą być ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że przed dokonaniem takiego ujawnienia Klient powiadomi Solfinity o celu i zakresie ujawnienia.

4. Obowiązek zachowania poufności Informacji poufnych trwa przez cały Okres Współpracy, jak również pozostaje w mocy i wiąże Klienta w okresie 2 lat po zakończeniu Współpracy z Solfinity.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu realizacji Zamówień Solfinity jako Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza dane osobowe:

 1. Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – w zakresie danych zawartych na Koncie Klienta, w Zamówieniach oraz danych kontaktowych;
 2. Przedstawicieli, reprezentantów i pełnomocników Klientów będących osobami prawnymi – w zakresie ich danych osobowych zawartych w Zamówieniu, na Koncie Klienta oraz danych kontaktowych, w tym w zakresie adresu e-mail służącego do Rejestracji Konta, jeżeli adres e-mail stanowi dane osobowe;
 3. Użytkowników – w zakresie danych zawartych na Koncie Klienta.

2. Dane ww. osób fizycznych są przetwarzane przez Solfinity wyłącznie w następujących celach:

 1. Zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. B / F RODO) – przez czas posiadania aktywnego Konta Klienta;
 2. realizacji bieżących kontaktów pomiędzy Solfinity i Klientem (Art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – przez czas trwania współpracy;
 3. realizacji Zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Zamówień zgodnie z Regulaminem;
 4. rozliczeń pomiędzy Solfinity i Klientem (art. 6 ust. 1 lit. B / F RODO) - przez czas trwania współpracy,
 5. rozpatrywania reklamacji i wyjaśniania skarg (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – przez czas niezbędny do załatwienia sprawy;
 6. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych i prawa cywilnego, obowiązków podatkowych oraz rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez okres wynikający z przepisów prawa, który co do zasady wynosi 6 lat (5 lat od końca roku, w którym doszło do zdarzenia rachunkowego lub podatkowego),
 7. ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO – do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami ogólnymi.

3. Solfinity udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej;
 2. operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

4. Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Solfinity, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:

 1. usług teleinformatycznych takich, jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługi poczty elektronicznej;
 2. usług księgowych,
 3. usług prawnych i doradczych.

5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

               - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
               - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
               - administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
               - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

    1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
    2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

    6. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

    7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

    a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

    b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

    c. telefonicznie przez Infolinię: 606 950 000.

    8. Niezależnie od powyższego, Solfinity przetwarza również dane osobowe Użytkowników Sklepu. Informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników Sklepu znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: Solfinity - Polityka prywatności oraz Polityce Cookies dostępnej pod linkiem: Solfinity - Polityka cookies

    ZASADY ZGŁASZANIA NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

    1. Odbiorca jest zobowiązany do kontroli przesyłki w obecności kuriera pod kątem braku uszkodzeń mechanicznych w transporcie produktu.

    2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody lub zamieścić na liście przewozowym lub na urządzeniu elektronicznym służącym do potwierdzania odbioru dostaw adnotację o stwierdzonych uszkodzeniach (np. „przesyłka uszkodzona”).

    3. Podpisanie listu przewozowego przesyłki bez uwag jest tożsame z potwierdzeniem braku uszkodzeń mechanicznych w transporcie, co skutkuje brakiem podstaw do wszczęcia procesu reklamacyjnego.

    4. Wyjątkiem jest stwierdzenie szkody niejawnej (niewidocznej przy odbiorze dostawy), pod warunkiem, że Klient udowodni jej powstanie w czasie realizacji dostawy.

    5. Protokoły szkody są dostępne na stronach przewoźników:

    1. DPD – elektroniczny protokół szkody - https://protokol.dpd.com.pl/
    2. DSV - formularz reklamacyjny – claims form – DSV
     https://www.dsv.com/pl-pl/wsparcie/dokumenty/strefa-klienta/road (wybierz Formularz reklamacji)
    3. Raben - https://polska.raben-group.com/strefa-klienta/raben-logistics-polska/reklamacje-raben-logistics-polska
    4. link do szkody SUUS - https://portal.suus.com/reklamacja

    6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (szkoda jawna i niejawna) należy na każdym etapie sprawdzania dostawy sporządzać dokumentację zdjęciową uszkodzenia (palet, kartonów, produktów).

    7. Zgłoszenie uszkodzeń przesyłki u przewoźnika- nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej przez Solfinity.

    8. Wszystkie ewentualne reklamacje dotyczące realizacji Zamówień należy zgłaszać do Solfinity poprzez formularz reklamacyjny - dostępnym pod linkiem: Solfinity - Formularz reklamacyjny Logistyka wraz z pełną dokumentacją:

    1. Wypełniony protokół szkody lub kopia listu przewozowego z uwagami do dostawy,
    2. Dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca powstałą szkodę.

    9. Klient jest zobowiązany zgłosić szkodę jawną (widoczne uszkodzenia kartonów, palet) do Opiekuna Klienta w terminie 2 (dwóch) dni roboczych (wyłączając soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty przyjęcia przesyłki.

    10. Klient jest zobowiązany zgłosić szkodę niejawną do Opiekuna Klienta w terminie 5 (pięciu) dni roboczych (wyłączając soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty przyjęcia przesyłki.

    11. Klient jest zobowiązany zgłosić brak części produktu w dostawie do Opiekuna Klienta w terminie 2 (dwóch) dni roboczych (wyłączając soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty przyjęcia przesyłki.

    12. Brak dochowania wyżej wymienionych terminów może skutkować odrzuceniem reklamacji.

    13. Solfinity zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o uzupełnienie dokumentacji wskazującej w sposób jednoznaczny na zasadność złożonej reklamacji.

    14. Solfinity jest zobowiązany rozpatrzyć zgłoszoną reklamację ilościową lub jakościową i poinformować Klienta o zajętym stanowisku w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

    15. Solfinity jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnego procesu reklamacyjnego i przekazania informacji Klientowi w terminie 30 dni od daty otrzymania pełnej dokumentacji.

    16. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania kolejnych dostaw zamówionych przez Klienta produktów.

    17. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Solfinity z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.

    ZWROTY

    1. Na zasadach określonych poniżej, Solfinity umożliwia Klientowi zwrot nowego i nieużywanego produktu.

    2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb czy ze względu na swój charakter nierozerwalnie połączonego z innymi produktami.

    3. W przypadku skorzystania z uprawnienia do zwrotu produktu umowę sprzedaży w zakresie zwracanego produktu uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem, że skuteczność oświadczeń o chęci skorzystania z prawa do zwrotu jest warunkowana spełnieniem obowiązków, o których mowa w umownym prawie odstąpienia.

    4. Klient może zrezygnować z zakupionego produktu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny rezygnacji. Moment ten jest liczony od daty otrzymania towaru przez Klienta lub wydania go przedstawicielowi Klienta w siedzibie Solfinity.

    5. Umowa na odległość dotyczy również towaru odebranego z siedziby Solfinity na zasadach wskazanych w pkt. 1 DOSTAWA i ODBIÓR.

    6. Rezygnację z zakupionego produktu Klient zgłasza na Formularzu zwrotu Solfinity - Formularz zwrotu towaru w terminie do 14 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania lub odbioru towaru z siedziby Solfinity. Formularz zwrotu powinien być wysłany do Opiekuna Klienta lub na adres [email protected]

    7. O zaakceptowaniu zwrotu decyduje data nadania przesyłki (stempel pocztowy lub dowód nadania u kuriera).

    8. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu, o którym mowa w pkt 6 i 7 powyżej, Solfinity zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu lub odesłania go do Klienta na jego koszt. 

    9. Solfinity odmówi przyjęcia zwracanego produktu w przypadku, kiedy nosi on ślady używania lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzony lub niekompletny.

    10. Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, co oznacza, że:

    1. Nie może nosić śladów użytkowania; 
    2. Musi być sprawny technicznie;
    3. Nie może być uszkodzony;
    4. Musi posiadać nienaruszone oryginalne folie zabezpieczające, plomby i naklejki producenta;
    5. Musi zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu, które zawiera wszystkie fabryczne zabezpieczenia; 
    6. Musi być kompletny, czyli zawierać wszystkie akcesoria wydane podczas zakupu towaru, w tym instrukcję obsługi i inne wydane i dołączone dokumenty.

    11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do siedziby Solfinity. Klient jest zobowiązany do dokładnego zapakowania produktu w sposób chroniący go przed uszkodzeniami w transporcie. 

    12. Solfinity nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia do Solfinity zwracanego produktu ani kosztów jego ubezpieczenia w czasie transportu do Solfinity. 

    13. Bezpośredni zwrot produktu do Solfinity jest możliwy pod warunkiem wypełnienia Formularza zwrotu oraz powinien zostać udokumentowany poprzez podpisanie protokołu zwrotu przez Klienta oraz pracownika lub współpracownika Solfinity odbierającego produkt. 

    14. Produkt zakupiony w ramach promocji cenowych nie podlega zwrotom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

    15. Warunki lub zasady zwrotu (w tym brak takiego uprawnienia), uregulowane odrębnie w umowie sprzedaży lub w innym regulaminie (np. akcji promocyjnej), mają pierwszeństwo zastosowania w stosunku do postanowień Regulaminu. 

    16. Dokonanie kolejnego zakupu, również bezpośrednio po zwrocie produktu, oznacza zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na aktualnie obowiązujących warunkach. W szczególności, jeśli zwrócony produkt był objęty rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla nowej umowy sprzedaży, jeżeli kupowany produkt nie jest nim objęty w chwili zakupu, chyba że wynika to wprost z warunków danej akcji promocyjnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy zwrócony produkt był objęty rabatem z uwagi na skorzystanie z karty rabatowej lub jednorazowego kodu (rabat nie jest ponownie naliczany).

    17. Solfinity rozlicza płatności związane ze zwracanym towarem w terminie nie później niż 14 dni roboczych (wyłączając soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty uznania zasadności zwrotu. 

    18. Za zwrócony towar Solfinity rozlicza się z Klientem przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany podczas składania zamówienia

    GWARANCJE I REKLAMACJE SERWISOWE

    1. Produkty sprzedawane przez Solfinity mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu bądź dystrybutora („Gwarant”).

    2. Przy zakupie produktu objętego gwarancją, Klient otrzymuje oświadczenie gwarancyjne. 

    3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Solfinity - Formularz reklamacyjny Serwis i przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: [email protected].

    4. Klient składający reklamację zobowiązany jest prawidłowo wpisać dane oraz dokładnie opisać stan faktyczny. W przypadku braku danych lub niejasności w stanie faktycznym, Solfinity poprosi Klienta o uzupełnienie reklamacji, co może wpłynąć na czas rozpatrzenia reklamacji. 

    5. W przypadku produktów objętych gwarancją, Solfinity na żądanie Klienta, po zgłoszeniu wad produktów zgodnie z procedurą reklamacyjną będzie pośredniczył w zgłoszeniu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych. Pełna procedura reklamacyjna znajduje się tu: Solfinity - Procedura reklamacyjna

    USŁUGI NIEMATERIALNE

    1. Niniejszy punkt określa zasady korzystania z usług niematerialnych świadczonych przez  Solfinity. 

    2. Poprzez zakup usługi niematerialnej, Klient dokonuje rezerwacji terminu oraz zakresu usługi niematerialnej opisanej w oferowanym produkcie. 

    3. Solfinity nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji usług niematerialnych spowodowane siłą wyższą, tj. zdarzeniami, które nie mogły być przewidziane oraz niezależne od Solfinity, uniemożliwiające wykonanie Zamówienia w części lub całości na stałe lub przez pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu wymaganej staranności.

    4. Klient może zostać zobowiązany do zawarcia z Solfinity umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku przekazywania Solfinity danych osobowych.

    5. Szczegóły dotyczące danego produktu z kategorii usług niematerialnych wskazane będą w odrębnym regulaminie lub w opisie danego produktu widniejącym na Platformie B2B. 

    3. Postanowienia niniejszego regulaminu (tj. postanowienia dotyczące sprzedaży komponentów do instalacji fotowoltaicznych, wsparcia merytorycznego w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych oraz serwisowania systemów solarnych), stosuje się odpowiednio z wyłączeniem punktów: „Dostawa i odbiór”, „Zasady zgłaszania niezgodności w dostawie”, „Zwroty”, „Gwarancje i reklamacje serwisowe”.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem tej umowy.

    2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Solfinity a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Solfinity, chyba że co innego wynika z zawartych pomiędzy Stronami porozumień w formie pisemnej.

    3. Warunkiem dokonywania przez Klienta zakupów poprzez Platformę B2B jest akceptacja Regulaminu. 

    4. Solfinity może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zestawienie zmian w Regulaminie przesłane zostanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usunąć Konto Klienta.

    5. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Solfinity do realizacji przed dniem akceptacji przez Klienta zmian Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

    6. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy prawa polskiego.

     

    pdf.pngPobierz w formacie pdf

    7. Regulamin jest dostępny w Serwisie do pobrania w każdej chwili w formacie PDF.

    pdf.pngPobierz w formacie pdf

    KONTAKT 

    1. Kontakt z Solfinity możliwy jest:

    1. telefonicznie pod numerem: +48 22 42 88 777
    2. mailowo pod adresem: [email protected]
    3. listownie i osobiście pod adresem:

    Solfinity sp. z o.o. sp.k.
    Prologis Park Warsaw II, Hala DC2

    ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa

     

    Regulamin obowiązuje od 06.06.2023